Missió, visió, valors i polítiques

El CIFP Son Llebre és un centre Integrat de formació professional creat per donar resposta a la demanda i necessitat de formació i qualificació a l’àmbit de la dependència, la promoció de l’autonomia de les persones i la seva integració social. Amb aquesta finalitat el centre se planteja assolir fonamentalment dos objectius:

 1. Oferir accions formatives referides al catàleg nacional de qualificacions professionals, destinades a  persones amb interès i motivació de formació en aquest sector, com també, a persones ocupades en el sector de l’atenció a la dependència i que no tenen la corresponent qualificació professional. Les accions formatives s’inclouen tant dins la formació reglada: els cicles formatius del Ministeri d’Educació; com la formació no reglada: els certificats de professionalitat del Ministeri de Treball.
 2. Realitzar accions dirigides a acreditar la competència professional adquirida a través de l’experiència professional o de vies no formals de formació.

VISIÓ

La VISIÓ que volem del CIFP Son Llebre és el reconeixement, com a centre  de referencia a l’àmbit de la dependència, la promoció de l’autonomia de les persones i la seva integració social. Per això treballam per:

 1. Ser un referent en el marc de les Illes Balears, a on trobar professorat i equipaments de qualitat, amb una oferta formativa i de serveis que inclouen el d’orientació acadèmica i professional i el de biblioteca, la qual forma part de la xarxa de biblioteques de la UIB i del seu Portal Social.
 2. Ser un centre dinàmic, capaç d’adaptar-se a les demandes de qualificació professional del sector.
 3. Ser un centre d’innovació, d’experimentació, d’investigació i d’intercanvi d’experiències.
 4. Difondre la figura dels professionals d’aquest àmbit per tal que es valori la necessitat i la qualitat dels seus serveis, contribuint al reconeixement social que es mereixen.

VALORS 

Pel desenvolupament de la Missió i la consecució de la Visió ressaltem com a motors de la nostra actuació els següents Valors:

 1. La innovació i la millora en la feina quotidiana, acceptant els processos d’avaluació interna i externa.
 2. La flexibilitat com a capacitat que ens permet l’adaptació a nous reptes.
 3. L’eficiència que ens permet fer un ús responsable dels equipaments i materials.
 4. La integració de tota persona que s’interessi per la formació que el centre oferta.
 5. L’actitud col·laborativa entre els professionals envers les diferents tasques i comissions del centre.
 6. El respecte a la diferència i l’esforç cap a objectius comuns.
 7. El diàleg com a eina de discussió i de resolució de conflictes.

POLÍTIQUES

El centre ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política i de la seva estratègia i ha adoptat els sistemes de gestió basats en la qualitat com a models de referència per la gestió de la institució.

El referents fonamental és el sistema d’assegurament de la qualitat basat en la Norma UNE-EN ISO 9001:2015

Més en concret el nostre centre ha adoptat la qualitat com una filosofia d’actuació que s’identifica amb les següents directrius:

 • El treball ben fet i la millora contínua de les nostres activitats, dels serveis que donem i dels processos de treball.

 • L’aportació de valor als alumnes, al personal del centre i als grups d’interès, escoltant la seva veu i procurant satisfer les seves expectatives.

 • L’alineament dels nostres processos i projectes amb la missió institucional, la seva visió i les seves estratègies, procurant actuar conforme a les conductes que es recullen en la formulació dels valors.

 • L’adopció de metodologies de treball basades en la cultura de l’evidència, la gestió a partir de dades i la disciplina del treball en equip.

 • La gestió dels processos orientada a la millora contínua mitjançant la planificació, el desenvolupament i la revisió.

 • La millora dels resultats definint els indicadors i els objectius i avaluant el nivell d’assoliment d’aquests.

Aquestes directrius es despleguen a través dels següents processos i projectes :

 • Implantació i desenvolupament d’un sistema de qualitat segons UNE-EN ISO 9001:2015.

 • Mesura i anàlisi periòdic de la satisfacció de clients.

 • Revisió del sistema de qualitat i actualització periòdica de processos.

 • Auditories internes i externes del sistema de qualitat.

Així mateix, es desplega en els plans anuals a través de la formulació i el compliment dels objectius. Els objectius del centre seran quantificables i mesurables a través d’indicadors i tots ells constitueixen l’objectiu de qualitat, el nivell de compliment dels quals serà avaluat periòdicament.

El compromís de la qualitat afecta a tota l’organització. Totes les persones del centre accepten aquest compromís i la seva responsabilitat en el compliment dels requisits establerts en el sistema de gestió de la qualitat, així com de participar activament en la millora de la qualitat i la gestió i l’assoliment dels objectius institucionals.

La direcció del centre facilitarà tots els mitjans i la formació necessària pel desenvolupament amb èxit de les activitats.