Qui som?

Els centres integrats de formació professional (CIFP) imparteixen totes les ofertes formatives referides al Catàleg nacional de qualificacions professionals que condueixen a l’obtenció de títols de formació professional i certificats de professionalitat (art. 2 Decret 96/2010, de 30 de juny, pel qual es regulen els CIFP dins l’àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

El CIFP Son Llebre és un centre de la família professional de Serveis socioculturals i a la comunitat, específic de l’àrea professional de l’Atenció Social.

Per tant, dins les nostres instal·lacions conviuen alumnat i/o usuaris amb aspiracions i necessitats molt diverses:

* Alumnat matriculat a cicles formatius de grau mitjà i superior (oferta presencial i a distància depenent de la Conselleria d’Educació i Universitat)

* Alumnat inscrit a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 i 3 (oferta depenent del Servei d’Ocupació de les Illes Balears)

* Candidats i candidates que s’inscriuen al procediment d’acreditacions de qualificacions professionals a través de la seva experiència laboral (convocatòries depenents de l’Institut de les Qualificacions Professionals de les Illes Balears)

Tots els usuaris del CIFP Son Llebre comparteixen el mateix objectiu: assolir la qualificació professional que demanda el món laboral.

Aquesta és la vertadera essència i raó de ser dels centres integrats de formació professional, la qualificació professional. I per arribar-hi tenim aquests tres camins: els cicles formatius, els certificats de professionalitat o l’acreditació de la competència professional. Ara bé, aquests 3 camins no són paral·lels i nosaltres ho sabem molt bé a Son Llebre:

* Tenim persones que, per exemple, estan treballant a una residència i han començat amb un procediment d’acreditació de les seves competències, han seguit amb un Certificat de Professionalitat per acabar de completar la seva qualificació professional i, finalment s’han engrescat tant que han acabat cursant el cicle formatiu, en la modalitat presencial o a distància.

* I d’altres que, sense sortir del sistema educatiu, en acabar el Graduat en Educació Secundària o el Batxillerat, elegeixen realitzar aquests cicles formatius per poder accedir al món laboral amb la formació adequada i reconeguda no només a efectes laborals, sinó també acadèmics.