PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TSMC CURS 2018-2019

Programacions mòduls 1r TSMC

Context de la Mediació Comunicativa amb Persones Sordcegues

Habilitats Socials

Intervenció persones dificultats comunicació

Llengua Signes Espanyola

Metodologia de la integració social

Sensibilització social i participació

Tècniques d’intervenció comunicativa

Programacions mòduls 2n TSMC

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes

Intervenció_socioeducativa_sordceguesa

Primers auxilis

Programació de mòdul per competències per GS – EIE

Programació de mòdul per competències per GS – FOL

SAAC