PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA CURS 2018-2019

Programacions mòduls 1r TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Context de la Mediació Comunicativa amb Persones Sordcegues

Habilitats Socials

Intervenció persones dificultats comunicació

Llengua Signes Espanyola

Metodologia de la integració social

Sensibilització social i participació

Tècniques d’intervenció comunicativa

Programacions mòduls 2n TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA

Àmbits d’aplicació de la llengua de signes

Intervenció_socioeducativa_sordceguesa

Primers auxilis

Empresa i Iniciativa Emprenedora

Formació i Orientació Laboral

Ssistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació