PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR PROMOCIÓ IGUALAT GÈNERE 2018-2019

programacions mòduls 1r TÈCNIC sUPERIOR pROMOCIÓ iGUALTAT gÈNERE

ÀMBITS PER PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Desenvolupament comunitari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

Habilitats Socials 

Metodologia de la Intervenció Social

Participació social de les dones

Prevenció de la violència gènere

Programacions mòduls 2n TÈCNIC sUPERIOR pROMOCIÓ iGUALTAT gÈNERE

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere

Interv. Socioeduc. Igualtat

Primers Auxilis

Promoció de l’ocupació femenina