PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TSPIG 2018-2019

programacions mòduls 1r tspig

ÀMBITS PER PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT DE GÈNERE

Desenvolupament comunitari

Empresa i iniciativa emprenedora

Formació i orientació laboral

HHSS

MIS

Participació social de les dones

Preven. violència gènere

Programacions mòduls 2n TSPIG

Informació i comunicació amb perspectiva de gènere

Interv. Socioeduc. Igualtat

Primers Auxilis

Promoció de l’ocupació femenina