PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2018-2019

Programacions mòduls 1r TÈCNIC SUPERIO INTEGRACIÓ SOCIAL

Context de la intervenció social

Inserció sociolaboral

Mediació Comunitària

Metodologia Intervenció Social

Promoció Autonomia Personal i Social

Formació i Orientació Laboral

Programacions mòduls 2n TÈCNIC SUPERIO INTEGRACIÓ SOCIAL

Atenció a les Unitats de Convivència 

Habilitats socials 

Primers Auxilis

Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació

Empresa Iniciativa Emprenedora

Suport a la intervenció educativa