CFGS-TSMC Lliures

PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR MEDIACIÓ COMUNICATIVA CURS 2018-2019

1r CURS 

0017.Habilitats socials

1111 Metodologia de la integració social de le sperosnes amb dificultats de comunicació, llenguatge i parla

1112 Sensibilització social i participació

1114 Context de la mediació comunicativa amb persones sordcegues

1115 Llengua de signes espanyola

1117 Intervenció Persones Dificultats de Comunicació

1118 Tècniques d’intervenció comunicativa

2n CURS 

0020 Primers Auxilis

0343 Sistemes augmentatius i alternatius de comunicació

1113 Intervenció socioeducativa amb perosnes sordcegues

1116 Àmbits d’aplicació de la llengua de signes

1122 Formació i orientació laboral

1121 Empresa i Iniciativa emprenedora