CFGS-TSIS Lliures

PROGRAMACIONS MÒDULS CFGS-TÈCNIC SUPERIOR INTEGRACIÓ SOCIAL 2018-2019

1r CURS

0337 Context de la intervenció social

0338 Inserció sociolaboral

0340 Mediació Comunitària

0344 Metodologia Intervenció Social

0346 Formació i Orientació Laboral

0432 Promoció de l’autonomia personal

2n CURS

0017 Habilitats Socials

0020 Primers Auxilis

0339 Atenció a les unitats de convivència

0341 Suport a la intervenció educativa

0347 Empresa i Iniciativa Emprenedora

0343 Sistemes Augmentatius i alternatius de comunicació