CFGM-TAPSD Lliures

PROGRAMACIONS DE LES PROVES LLIURES DELS MÒDULS CFGM-Tècnic Atenció Persones Situació Dependència 2018-2019

1r CURS

0020 Primers Auxilis

0210 Organització de l’atenció a persones en situació de dependència

0212 Atenció i Suport Psicosocial

0213 Característiques i necessitats persones en situació dependència

0215 Suport Domiciliari

0217 Atenció Higiènica

0218 Formació i orientació laboral

2n CURS

0211 Destreses socials

0214 Suport a la comunicació

0219 Empresa i Iniciativa Emprenedora

0831 Teleassistència